مهلت ارسال مقالات 7اسفند 96
مهلت واریز هزینه ها 9اسفند 96
برگزاری10اسفند ماه 96

 
صفحه اصلی > اهداف کنفرانس
.: اهداف کنفرانس

- آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی نوین و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته در علوم جغرافیاو برنامه ریزی، معماری و شهرسازی.
- اهتمام ویژه اندیشمندان به ضرورت توسعه و ترویج صحیح فرهنگ و مدیریت نوین و پایدار در علوم جغرافیاو برنامه ریزی، معماری و شهرسازی.
- راه اندازی دبیرخانه دائمی کنفرانس و دسترسی آسان علاقمندان و صرفه جویی در هزینه و وقت پژوهشگران .
- فراهم سازي بسترمناسب براي انتقال دانش وتجربيات كشورهای مختلف.
- جلب توجه صاحبنظران و سیاستگزاران بخشهای مرتبط به اهمیت استفاده از دستاوردهای نوین در بهینه سازی فعالیتها.
- ارائه راهبردها و راهکارهای تحقق نظریه های معماری و شهرسازی اسلامی و شناخت ارزش‌ها و الگوهای مناسب.
- دستیابی به راهکارهای مناسب معماری و شهرسازی نوین.
- اشاعه ی فرهنگ توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی کشور.
- دستیابی به راهکارهای مناسب توسعه نوین و پایدار در بخش های جغرافیاو برنامه ریزی، معماری و شهرسازی.