مهلت ارسال مقالات 15دی 96
مهلت واریز هزینه ها 20دی 96
برگزاری 15بهمن96

 
      کمیته داوران
دکتراسما میرخطیب
دکتر سارا حاجی مظفری
دکتر مهدی مقتدی نژاد

صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

 
مهلت ارسال مقالات 15دی
96
مهلت واریز هزینه ها 20دی
96
برگزاری 15بهمن
96