مهلت ارسال مقالات 30 آبان 96 
مهلت واریز هزینه ها 7 آذر 96
برگزاری 19 آذر 96

 
      کمیته داوران
دکتراسما میرخطیب
دکتر سارا حاجی مظفری
دکتر مهدی مقتدی نژاد

صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

مهلت ارسال مقالات  30آبان 96 

مهلت واریز هزینه ها 7 آذر 96
 
برگزاری  19آذر 96