مهلت ارسال مقالات 7اسفند 96
مهلت واریز هزینه ها 9اسفند 96
برگزاری10اسفند ماه 96

 
l درباره کنفرانس > ساختار سازمانی >
.: ساختار سازمانی

دکتر علی دشتی شفیعی
دبیر علمی کنفراس و رئیس کمیته داوران
سیدمحمود مرتضوی هشترودی
رئیس کنفراس مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی